Riktlinjer

Riktlinjer för Tärna folkhögskola

Region Västmanland ger genom detta dokument samtliga som studerar och arbetar vid skolan förutsättningar att bedriva en god undervisning med hög kvalitet i en harmonisk miljö. Vi anger även med detta dokument vilka normer som gäller vid skolan. Detta för att du som studerar eller arbetar skall ges optimala förutsättningar i ditt arbete. Dokumentet är förpliktigande för både studerande och personalen.

Värdegrund

Region Västmanlands värdegrund lyder:

 • Region Västmanland skall alltid utgå från att alla människor är lika värda och de skall bemötas med respekt.
 • Alla människor skall ges förutsättningar för en god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan involverade parter.
 • Region Västmanland skall hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Tärna folkhögskolas förhållningssätt

Utifrån Region Västmanlands värdegrund har personalen på Tärna folkhögskola arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt. Detta sammanfattas nedan.

På Tärna folkhögskola jobbar alla för ett Positivt bemötande.

Det gör vi genom att …
… värna om alla individers lika värde.
… visa tillit till varandra.
… visa respekt för varandra.
… vara närvarande och tillgängliga för varandra.
… vara ansvarsfull i förtroenden.
… lyfta varandra för att utvecklas som människor.
… agera lösningsinriktat.
… alla bidrar till en god studiero/arbetsro.
… arbeta för en trivsam och säker miljö.

Riktlinjer

1. Ordningsregler

Skolan skall vara en stödjande miljö där varje studerande respekteras. Reglerna är till för att du ska kunna arbeta ostört: Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en stimulerande och ordnad arbetsmiljö.

Narkotika
Enligt lag är det förbjudet att inneha och bruka narkotika i Sverige. För att få gå på Tärna folkhögskola ska man ha varit drogfri minst 2 år. Om någon innehar eller brukar narkotika sker omedelbar avvisning. Anmälan sker även till polisen i enlighet med lagen.

Alkohol
Bruk av alkohol är inte förenligt med studier vid Tärna folkhögskola. Avskiljande från skolan kan komma att ske vid bruk av alkohol.

Se: Tärna folkhögskolas ordningsregler

2. Kränkande särbehandling och diskriminering

Skolan accepterar inte någon form kränkande särbehandling eller diskriminering. Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en harmonisk och respektfylld arbetsmiljö.

Se: Handlingsplan – Kränkande särbehandling och diskriminering

3. Varning eller avskiljande av studerande

Skolan skall ha stöd för handläggningen om det skulle uppkomma en situation då någon måste avskiljas från sina studier. Detta måste ske under förhållanden där rättssäkerheten för den enskilde är garanterad. Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en trygg och rättssäker arbetsmiljö.

Se: Handlingsplan – Varning eller avskiljande av studerande

4. Utvärdering av skolans utbildningsverksamhet

Skolans verksamheter skall ständigt utvärderas. Detta är grundläggande för dina möjligheter som studerande att påverka kvalitetsarbetet vid folkhögskolan. För att skolan ska veta om dina studiemål, statens mål, regionens och skolans mål, uppnås förutsätter det att dessa utvärderas. Vi vill att du ska bedriva dina studier i en kvalitetshöjande och påverkande arbetsmiljö.

Se: Handlingsplan – Utvärdering av skolans utbildningsverksamhet

5. Krissituationer

Skolan skall ha god handlingsberedskap om något allvarligt skulle inträffa. Skolan skall agera snabbt och vidta för situationer lämpliga åtgärder. Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en trygg och säker arbetsmiljö.

Se: Handlingsplan – Vid krissituation

6. Närvaro

Studierna på Tärna folkhögskola bygger på ett aktivt deltagande ifrån dig som kursdeltagare. För att du som studerande ska tillgodogöra dig utbildningen är din närvaro på skolan en förutsättning. Skolan strävar efter att alla deltagare ska ha 100 % närvaro.

Skolan kan erbjuda hjälp av mentor, SYV, socialpedagog och kurator för att öka närvaron.

Se: Handlingsplan – Närvaro

7. Dina rättigheter på Folkhögskola

Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Se: Handlingsplan – Dina rättigheter på folkhögskolan

1. Tärna Folkhögskolas ordningsregler

Till folkhögskolan kommer människor med olika värderingar och förhållningssätt. På grund av det måste ett gemensamt ansvar för inre och yttre miljö tas samt hänsyn visas så att studiearbetet ej störs.

Rökning

Inom Region Västmanland råder beslut om rökfria lokaler.
 • I alla offentliga miljöer regleras bruket av tobakslagen
 • Internat och övriga lokaler inom skolan är rökfria
För studerande vid Tärna folkhögskola är innebörden av fattade beslut gällande rökning den att
 • Alla ska informeras om att samtliga lokaler inklusive elevbostäder är rökfria
 • Ingen som vistas utomhus ska behöva utsättas för tobaksrök – rökfria entréer
 • Rökare ska hänvisas till särskilda platser, (rökrutor)
 • Om man inte följer dessa ”regler” kan varning utfärdas. Om den varnade nonchalerar förbudet kan avskiljande ske från skolan.

Narkotika

 • Enligt lag är det förbjudet att inneha och bruka narkotika i Sverige.
 • För att få studera på Tärna folkhögskola ska man ha varit drogfri minst 2 år.
 • Om någon innehar eller brukar narkotika sker omedelbar avvisning. Anmälan sker även till polisen i enlighet med lagen.
 • I undantagsfall, efter en oberoende utredning, kan möjligheten till en återanpassning ske inom verksamheten. Detta skall då rymmas inom skolans ordinarie resurser.

Alkohol

 • Bruk av alkohol är inte förenligt med studier vid Tärna folkhögskola.
 • Alkoholförbud råder i samtliga utrymmen på skolan. Dit räknas även yttre områden såsom park och gräsmattor. Detta gäller även för konferensgäster. Vi vill att du ska kunna bedriva dina studier i en drogfri miljö.
 • Om man inte följer dessa ”regler” ska varning utfärdas. Om den varnade nonchalerar förbudet kan avskiljande ske från skolan.

Eget ansvar

Var och en får ta ansvar och leva upp till de krav som skolan ställer. Självklart ska man även vara beredd att hjälpa en kamrat som har problem.

Om inte detta räcker måste skolan vidta åtgärder. I första hand med stöd och hjälp, i sista hand med att boendet och/eller studierna avbryts. När det gäller bruk/innehav av narkotika sker omedelbar avvisning.

Kortkurser/Konferenser

Skolan serverar eller tillhandahåller inte något starkare än lättöl (klass 1).

2. Handlingsplan – Kränkande särbehandling och Diskriminering

Ett av skolans arbetsmiljömål är att skapa ett gott arbetsklimat där alla arbetar tillsammans mot gemensamma mål och där vi alla har förtroende för varandra och stödjer varandra. Som ett led i det arbetet har vi en handlingsplan för att förebygga och komma tillrätta med kränkande särbehandling vid skolan.

Kränkande beteende eller bemötande kan aldrig accepteras. Det är mycket viktigt att tecken på kränkande särbehandling uppmärksammas och så fort som möjligt motverkas.

Skolan skall även arbeta för att förebygga och motverka diskriminering. En god arbetsmiljö inbegriper att ingen oavsett kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionshinder ska utsättas för diskriminering. Arbetet görs i samarbete med alla berörda parter på skolan. Arbetsgivaren/skolledningen har ansvaret för att det genomförs. Diskriminering kan ge sig uttryck som direkt -, indirekt diskriminering eller trakasserier.

Rutiner vid kränkande särbehandling och diskriminering
Den som upplever sig mobbad eller upptäcker kränkande särbehandling inom någon del av folkhögskolans verksamhet ska aktualisera problemet på lämpligt sätt till exempel genom kontakt med kurator, mentor, annan anställd eller skolledning, och medverka till att problemet åtgärdas. Situationen avgör vem som är ansvarig för att åtgärder vidtas och följs upp.

Åtgärder mot kränkande särbehandling sker genom:

 • Att genomföra enskilda samtal med de som berörs. Syftet ska vara att hitta lösningar på uppkomna problem så tidigt som möjligt.
 • Att om kritik har framförts mot enskild arbetstagare/studerande, ska av arbetsledare/klasslärare framföras till denne, så att denne får möjlighet att sakligt bemöta kritiken.
 • Att vid signaler på kränkande särbehandling särskilt betona vikten av vardaglig hövlighet enskilt och i arbetsgrupper.
 • Att ge stöd till den drabbade.
 • Att vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att det kränkande bemötandet ska upphöra, till exempel samtal enskilt eller i grupp, stöd av kurator och/eller annan lämplig yrkesperson.
 • Att ta hjälp av extern personal, vilket sker efter samråd med skolledning.

3. Handlingsplan – Varning eller avskiljande av studerande

Vid misskötsel i någon av nedanstående punkter eller någon av övriga riktlinjer som skolan har, exempelvis närvaropolicy eller datorpolicy, kan varning eller avskiljande utfärdas.

Tillfälligt avskiljande kan ske för viss tid, minst 14 dagar. Detta beslut fattas av skolledningen.

Undervisning

Skäl till varning eller avskiljande av studerande kan exempelvis vara dålig närvaro, att inte överenskommelse hålls eller att studerande inte accepterar innehållet i detta dokument eller övriga handlingar/bestämmelser som finns i verksamheten. Permanent – eller tillfälligt avskiljande kan ske.

Varning

 • Beslut om varning tas av skolledningen efter samråd med berörd personal.
 • Varningen skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Innan beslut fattas ska

 • Lärarrådet ha yttrat sig i frågan
 • Berörd studerande ska själv eller genom ombud ha haft möjlighet att yttra sig till skolledningen.

Avskiljande
Beslut fattas av skolledningen om ändring ej har skett efter varning. Beskedet skickas som rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Innan beslut fattas har berörd studerande rätt att skriftligt yttra sig till skolledningen.

Internat

Frågor rörande varning eller avskiljande från boendet:

 • Tas upp enskilt eller gemensamt av skolledningen/internatföreståndare
 • Rapporteras/behandlas i samordningsgrupp/ledningsgrupp
 • Berörd studerande själv eller genom ombud har rätt att yttra sig inför skolledningen

Enligt Regionens drogpolicy är det förbjudet att nyttja droger och/eller dricka alkohol i Regionens lokaler. Om detta och/eller påvisat läkemedelsmissbruk sker är det skäl till varning och/eller avskiljande från boendet.

Varning

 • Beslut om varning tas av skolledning i samråd med berörd personal.
 • Studerande skall skriftligt bekräfta mottagen varning.

Avskiljande
Beslut om avskiljande, om ändring ej skett efter varning, tas av skolledningen.
Studerande skall skriftligt bekräfta beslut.

Om den studerande innehar eller brukar alkohol eller narkotika.

Beslut om avskiljande tas av skolledningen, se Riktlinjer punkt 1.

4. Handlingsplan – Utvärdering av skolans utbildningsverksamhet

Utvärdering av skolans utbildningsverksamhet sker gentemot de mål som staten och huvudmannen – Regionen utformat.

Struktur, metod och frekvens
Utvärdering av undervisningsverksamheten sker på olika nivåer: individnivå, gruppnivå, kursnivå och skolnivå och med olika metoder: individuella samtal, samtal i grupp och enkäter eller jämförbara metoder.

 • Lärare/lärarlag genomför individuella utbildnings-/utvecklingssamtal med varje studerande vid lämpliga tillfällen under kursens gång. Om det är förenligt med kursupplägget utformas individuella utbildningsplaner för varje studerande vid kursstart
 • Varje undervisningsgrupp planerar in utvärdering vid lämpligt tillfälle (till exempel vid avslutning av block eller period) dock minst en gång per termin. Denna kan ske skriftligt och/eller muntligt.
 • Varje kurs/utbildning planerar in en utvärdering av undervisningen varje termin. Denna sammanfattas och bearbetas. Efter varje termins slut rapporteras den till lärarrådet.
 • Skolan gör under våren en enkätundersökning om bland annat kvaliteten på medinflytande, engagemanget, internatet, maten, den skolgemensamma servicen. Resultaten redovisas för hela personalen. Utvärderingen skall även behandla de avsnitt som särskilt tas upp i policydokumentet.
 • Resultaten av utvärderingarna samlas och bearbetas efter arbetsårets slut och ligger till grund för förändringar och planering inför nästa arbetsår.
 • Utvärdering av kortkurser sker efter varje kursavslutning och återrapporteras till eventuell medarrangör/beställare.

5. Handlingsplan – Vid krissituation

Den som först uppmärksammar krissituationen är skyldig att informera skolledningen eller annan personal om detta.

 • Skolledningen ansvarar för att akuta åtgärder vidtas, vilket innebär att:
 • Samla krisgruppen
 • Vid behov kontakta kommunens POSOM-grupp (se nedan)
 • Skolledningen och/eller lärare informerar berörda studerandegrupper om vad som hänt
 • Informera samtliga personalgrupper om vad som hänt
 • Utse jourhavande kontaktperson inom eller utom krisgruppen (se nedan)
 • Ansvara för att den/de drabbade erbjuds kontakt med stödperson i efterförloppet
 • Informera anhöriga och vid behov massmedia

Krisgruppen består av:

 • Skolledningen – sammankallande
 • Arbetsledare för berört område
 • Kurator eller präst

Skolledningen avgör efter att ha hört krisgruppen, om psykolog eller annan person som kan vara till stöd för personal och/eller studerande, ska kontaktas.

POSOM – grupp
Sala kommun har huvudansvar för den grupp som inträder då extraordinär händelse inträffar. Gruppen nås via SOS Alarm telefonnummer 112.

Vid skolledningens frånvaro är det i första hand någon från krisgruppen som ansvarar för kontakten.

De studerande har rätt att utse egna skyddsombud

6. Handlingsplan – Närvaro

Studierna på Tärna folkhögskola bygger på ett aktivt deltagande ifrån dig som kursdeltagare. För att du som studerande ska tillgodogöra dig utbildningen är din närvaro på skolan en förutsättning. Skolan strävar efter att alla deltagare ska ha 100% närvaro.

Intyg för fullgjord kurs (samtliga kurser) och studieomdöme (Allmän kurs) kan endast ges till studerande som har minst 80% närvaro totalt under hela läsåret. All slags frånvaro läggs ihop, oavsett om det gäller ledighet, sjukfrånvaro eller ogiltig frånvaro. Prata med din mentor om du börjar bli orolig för din frånvaro.

Efter varje avslutad termin skickar skolan ett studieresultat till CSN. För att få ett studieresultat krävs att du är studieaktiv. Om ett studieresultat inte kan lämnas från skolan till CSN kan det innebära att studiestödet dras in. För att bo på internatet krävs att du har tillräcklig närvaro.

Ogiltig frånvaro kan vara skäl till att inte antas till nästa termin, eller att avstängas under pågående termin.

Vid sjukdom
Sjukdom skall anmälas till expeditionen senast klockan 08:30 varje frånvarodag på tfn: 0224-583 00 eller skolexp@tarna.fhsk.se.

Egen sjukdom måste också anmälas till Försäkringskassan. Vård av barn ska anmälas till CSN. Sträcker sig frånvaro över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan. Är du frånvarande längre än en vecka skall läkarintyg lämnas till expeditionen.

Uppföljning av närvaro/frånvaro
Närvaro rapporteras kontinuerligt av undervisande lärare i verksamhetens digitala system och uppföljning av frånvaro är en stående punkt i olika mötesforum på skolan.

Handlingsplan vid låg närvaro 
Mentorn har en betydelsefull roll och ett stort ansvar i detta arbete. Mentorn ska agera så snart någon deltagare har mindre än 80% närvaro. Man gör detta genom fortlöpande samtal, upprättande av handlingsplaner, uppföljning samt tydlig dokumentation.

Skolan kan erbjuda följande hjälp för att öka närvaron:

 • väckning på morgnar (av socialpedagog)
 • samtal och stöd av kurator
 • samtal och stöd av SYV
 • samtal och stöd av socialpedagog

7. Handlingsplan – Dina rättigheter på Folkhögskolan

(Ur Folkbildningsrådets folder ”Dina rättigheter på folkhögskolan)

Folkhögskolan är fri med få gemensamma regler
Folkhögskolan är en fri skolform som styrs av breda målsättningar och har få gemensamma regler. De statliga pengar som folkhögskolorna får för att driva sin verksamhet fördelas av Folkbildningsrådet. Det finns regler kopplade till de statliga bidragen, och dessa följs upp, men Folkbildningsrådet har inte som uppgift att granska och kontrollera skolorna. Skollagen gäller inte för folkhögskolor och det finns inga statliga läroplaner.

För dig som studerar på folkhögskola betyder det att det är skolans egen styrelse som har rätt att fatta de flesta beslut som påverkar din situation och dina rättigheter på skolan.

För att stärka den rättsliga ställningen för alla som studerar vid en folkhögskola finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR. 

Är du missnöjd? Så här gör du
Är du missnöjd med din situation eller har du kommit i konflikt med skolan? Det första du ska göra är att vända dig till skolans rektor. Om du fortfarande inte är nöjd efter att ha tagit upp frågan med rektor ska du anmäla ditt ärende till skolans styrelse. När de har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till FSR.

Vilka frågor kan du anmäla?
Detta är exempel på vilken sorts frågor som kan anmälas till FSRDetta är exempel på vilken sorts frågor som kan anmälas till FSR.

 • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat
 • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader
 • Brist på deltagarinflytande och studeranderätt
 • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister
 • En kurs upphör eller ställs in
 • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande)

Det går inte att överklaga satta studieomdömen till FSR eller till någon annan instans utanför skolan. Möjligheten att anmäla ärenden till FSR gäller bara dig som går en kurs som är längre än 15 dagar. Anmälan ska ha kommit in till FSR senast ett år efter att du lämnat skolan.

Vad händer efter en anmälan?
Det är folkhögskolans styrelse som är ansvarig för verksamheten på skolan och bestämmer vilka regler som ska gälla. Därför utgår FSR från folkhögskolans egna regler och villkor när vi bedömer ett ärende. 

FSR kan aldrig ändra skolans beslut, däremot ger vi rekommendationer till skolan. Hittills har de flesta skolor som anmälts följt rekommendationen som FSR utfärdat. 

Vill du veta hur FSR har resonerat i olika ärenden?
Läs mer på www.folkbildningsradet.se/fsr