Inlärningstyper

Lena Boström  hämtar sin forskning om de fyra typerna av inlärningsstilar från utländska forskare som är framstående inom ämnet .
(Wikipedia) ”NLP står för Neurolingvistisk programmering en beteckning som innefattar de tre viktigaste komponenterna vilka tillsammans skapar mänskligt medvetande: neurologi, språk och programmering. NLP beskriver det grundläggande dynamiska samspelet mellan sinne (neuro) och språk (lingvistik) och hur detta samspel påverkar kropp och beteende (programmering).
De grundläggande delarna av NLP skapades av Richard Bandler och lingvistikprofessorn John Grinder tillsammans med en handfull andra människor, bland andra författaren Robert Dilts.

NLP är en modell som beskriver hur vårt inlärningsbete­ende fungerar, och hur vi med språket programmerar hjärnans celler och därmed vårt beteende.

det finns 3 olika inlärningstyper, och för de flesta fungerar alla tre inlärningskanalerna, men någon av dem är dominant:

                  ·            visuella inlärare; lär sig bäst genom synsinnet

                  ·            auditiva inlärare; lär sig bäst genom hörseln

                  ·            kinestetiska inlärare; lär sig bäst när de själva är delaktiga

I varje grupp man möter som utbildare, lärare, handledare eller mentor anses alla dessa tre inlärningstyper finnas representerade.

 

1. Vilka beteenden har då människor inom respektive inlärningstyp?

Visuella inlärare

 

Ca 30% har synen som sin huvudskaligs inlärningskanal. Denna typ av människa lär sig bäst genom synsinnet – genom att läsa eller se bilder och diagram. Deras inlärning sker genom att de tar ”fotogra­fiska bilder” som de sedan kan frammana.

De har snabb uppfattning, och passa bra inom det  traditionella skolväsendet.

En visuell inlärare person är ofta organiserad, ordentlig, observant, tyst, försiktig, betänksam, Långtidsplanering är dessa människor bra på.
De vill ha en tydlig plan och ett klart syfte. De har stort sinne för detaljer, och det som de har sett, det minns de.


En visuell inlärare
person stavar bra. De vill se de ord de ska stava. De vill läsa själv hellre än att bli lästa för. De läser och talar snabbt.
De är försiktiga med att uttala sig till dess allt är mentalt klart. 

En levande fantasi, och förmågan att se möjligheter, i detaljrika bilder är också typiskt för den här gruppen.

En visuell inlärare person  har en formell, stilla kroppshållning. Blicken riktas snett uppåt när de bearbetar information. De kan också kisa med ögonen under inlärning och blinka när infor­mationen fallit på plats. De pratar med hög röst.

 

Auditiva inlärare

 

Ca 25% har hörsel som sin huvudskaligs inlärningskanal och lär dig bäst genom ljud, musik, samtal och diskussioner. De minns stegvis och via sekvenser och procedurer. De är inte helt medvetna om hur de tänker eller känner. De berättar gärna alla detaljer läser gärna högt och prata ofta bättre än de skriver. De använder fone­tisk inlärning för att lära sig språk. De tycker om att skriva som de talar och är inte så noga med stavning och grammatik.

Matematik kan vara svårt för dem.

 En  auditiv inlärare
 person minns ljud och röster, och det som förknippas med rytm och musik. De för samtal såväl utåt som inåt, och de minns det som diskuterats..De vill föra en dialog med läraren eller med sig själv, och vill sätta egna ord på kunskaperna, vilket kan leda till att de blir långdragna och detaljerade.

En auditiv inlärare  person riktar blicken åt sidan när de bearbetar information. Helst vill de ha muntliga svar. De är lätt distraherade. De nickar ibland bekräftande under muntliga genomgångar, lutar huvudet i handen som om de talade i telefon, och ägnar sig åt rytmiska rörelser som kan vara irriterande för andra.

När de talar öppnar de munnen först och sedan kommer ljuden. Deras röst brukar vara melodisk  de varierar tonfall och tempo  när de pratar. De är bra på att härma .

De talar relativt långsamt. Och bra på att lyssna De passar ganska bra i    skosystemet

 

Kinestetisk inlärare

Ca 15% har kinestetisk inlärningsprofil att känna och inklusive taktila inlärare

 De lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever,  genom att göra.

De är starka känslomänniskor och minns intryck och upplevelser.

 

De gillar fysiska belöningar. Ömsesidigt förtroende är viktigt, och har en stark känsla för rättvisa.
En kinestetisk inlärare person står gärna nära andra, och gillar att vidröra människor. De rör sig mycket och uppvisar stora fysiska reaktioner, de gestikulerar mycket och agerar ut sin fantasi

 

De passa inte in i den traditionella skolan. Det ta tid för dem att lära sig med det som lärs in sitter bra p.g.a. att det är väl integrerat med upplevelser och känslor

Ofta kommer de för sent, sitter ihopsjunkna, och byter kroppsställning ofta.

De varken hör eller ser. Om det inte är roligt ger de snart upp.

De vill veta motivet till varför man ska lära sig en viss sak.

Hela tiden försöker de dra till sig lärarens uppmärksamhet, och startar samtal med denne, mest för att få tiden att gå.

De försöker föra bort läraren från ledarpositionen, för de vill själv vara ledare.

 

Blicken riktas nedåt när de bearbetar information. De arbetar långsamt. De pekar när de läser, och tycker om böcker med oregelbunden layout. Handstilen är tjock, pressad och inte så bra. De är dåliga på detaljer. När de talar har de hakan ned och använder en låg röst.

 

2. Hur kan du, rent generellt, förbättra undervisningen för människor med de olika inlärningstyperna?

Det  är viktigt att får kunskap om de fyra lika inlärningsstilarna för att kunna skapa en undervisning för alla på allas villkor. Genom att varierar undervisningen med hänsyn till de olika inlärningsstilarna ges eleverna en möjlighet att utveckla sina starka och svaga sidor.

·         Uttrycka sig tydligt.  - auditiva inlärare

·         Repetera  viktiga fakta och instruktioner. - auditiva inlärare

·         Ge muntligt och skriftligt instruktioner gärna med grafisk layout. - visuella, audition och kinestetiska inlärare

·         Tala samtidigt som man skriver på tavla. - auditiva och visuella inlärare

·          Använda media redovisningar - auditiva och visuella inlärare

·         Starta diskussioner - auditiva inlärare

·         Bygga stabila och goda relation

·         Ha praktiska exempel - kinestetiska inlärare

·         Ordna praktiska inlärningssituation gärna där eleverna kan röra på sig - kinestetiska inlärare

·         Bygga och konstruera - kinestetiska och visuella inlärare

·         Har olika stationer där eleverna ska jobba fritt, för exempel visuella stationer, media.

·         Teater Spela upp olika händelse - auditiva inlärare

·         Använda  musik som verktyg  i undervisning - auditiva inlärare

·         Ha korta pauser för att kunna röra sig.

·         Använd färg och symboler. - visuella inlärare

 

3. Analysera dig själv med tanke på de olika inlärningstyperna.

Jag kan tänka mig att jag är en vis del en auditiv inlärare person och en vis del en visuell inlärare person.

Genom att lyssna komma jag ihåg det mesta, det vissa att jag är auditiv. jag bra på att komma ihåg melodi men dåligt på berättar alla detaljer, läser gärna tyst för sig själv och skriver samtidig den som jag läser, den visuella typ i mig. Jag vill prova göra själv saker för att kunna komma jag ihåg bättre. Den kinestetiska inläraren måste finnas i mig med.

 

4. Du har fördjupat dig i en pedagogisk inriktning under hösten (uppg 4). På vilket sätt tar den pedagogiska inriktningen hänsyn till de olika inlärningstyperna?

 

Freinet pedagogik "Arbetets pedagogik"

 

Grundläggande i Freinet pedagogik är kinestetiska inlärare.

Att lär sig bäst när de själva är delaktiga, prova fram på olika sätt, det kan finnas olika lösningar. Att kunna uttrycka sig med fritt skapande. Att experimenterandet

Och samarbetat. Här kommer den auditiva inlärning, att lyssna på andras metoder och lösningar.  

 

Freinet filosofi

 

-handens och hjärnans arbete värderas lika", teoretiskt och praktiskt arbete varvas.

Barnen lär sig teoretisk kunskap bl.a. via handens arbete och med frågor som rör deras egna erfarenheter. Den kinestetiska och visuella inläraren.

 

-människan har ett starkt behov av att uttrycka sig konstnärligt i olika former. Eleverna behöver uppmuntras i sitt skapande arbete, inte recenseras och censureras. I skolan skall eleven ges utrymme att uttrycka sina egna känslor och tankar i t.ex. text, bild, rörelse, musik och form.

Den auditiva inläraren.

 

-  Att undersöka och experimentera utan krav på färdiga resultat gynnar utvecklingen och tanken. Endast den som utför utforskandet kan ana vilken lärdom han får ut av det

Den kinestetiska och visuella inläraren.

 

-  Alla har olika begåvningar som visar sig och de ska få uttrycka sig fritt och även själv välja vad de vill arbeta med. Här kommer alla tre Den kinestetiska, auditiva och visuella inläraren.

 

-  "Att lära sig att lära" - eleverna lär sig successivt att ta ansvar för sin egen inlärning genom att planera och utvärdera sitt arbete. Den auditiva och kinestetiska inlärning.

-  Barnen ska inte matas med fakta. Utgångspunkten är den egna världsbilden av hur saker och ting fungerar och att ställa hypoteser utifrån den, som en forskare Den kinestetiska och visuella inläraren.

 

Inlärning sker genom att examinera, undersöka, och bygga egen omfattning om saker och ting. Barnen väljer själva det sätt / metod att hämta information. Den kinestetiska och visuella inläraren.

 

 

kinestetiska inlärare; lär sig bäst när de själva är delaktiga.

 

kombinera med båda Auditiva inlärare och Visuella inlärare